L'ESCOLA


C/ CARAVEL·LES, 44
07680 PORTOCRISTO
TEL/FAX: 971.82.07.90

El Centre Públic d'Educació Infantil i Primària Ses Comes és una escola d'una línia amb alguns cursos desdoblats. Està situat devora la plaça de Ses Comes de Portocristo i atén alumnes dels 3 als 12 anys.

*Horaris:
L'horari lectiu del centre és de les 9h a les 14h. i compta amb el servei d'escola matinera a partir de les 7h.
L'horari d'atenció al públic (mtrícules, beques, certificats...) és de dilluns a divendres de 9h a 10h i de 13h a 14h.
L’horari de visita de pares per parlar amb els/les mestres o l’equip directiu pot canviar d’un curs a un altre, s’ha de consultar el tauler d’anuncis on estarà exposat a principi de curs.


*Edifici:

Disposam de:

-Aules d’Educació Infantil i Primària

-Gimnàs/sala de psicomotricitat

-Petita aula d’informàtica

-Aula de música

-Aules de suport

*Recursos humans:

Una plantilla de mestres d’Educació Infantil i Primària.

Especialistes d’anglès, música i educació física.

Mestre/a de religió

Mestre/a de pedagogía terapéutica, compensatòria i audició i llenguatge pels alumnes amb necessitats educatives.

Personal de neteja.

Equip psicopedagògic de la Conselleria d’educació: Una psicopedagoga i una treballadora social (freqüència setmanal)

*Activitats extraescolars:

L’APIMA del nostre centre juntament amb la de Mitjà de Mar i els Serveis Socials de Porto Cristo organitzen activitats extraescolars que es duen a terme els horabaixes al llarg del curs escolar.

PROJECTE EDUCATIU I LINGÜÍSTIC
* Trets d’Identitat:

Com a Centre Públic la nostra escola és aconfessional i plural.

Duim a terme una educació en valors, fomentant l’esperit democràtic i evitant la competitivitat.

L’educació per a la igualtat, sense discriminacions per raons de sexe, raça, nacionalitat, idioma...és una de les nostre fites.

El Centre ofereix un ensenyament en cátala respectant les peculiaritats de la cultura de la nostra Comunitat autónoma. Tenim com a objectiu que els alumnes dominin les dues llengües oficials en acabar l’etapa d’educació primària.

L’ensenyament de la llengua anglesa es fa a partir del 1er curs d’Educació Infantil (3 anys).

El Centre participa en el projecte d’immersió lingüística.

APIMA

Col.labora activament amb el Centre donant suport i organitzant diverses activitats ( festes, acampades...). Forma part del Consell Escolar del Centre.AJUNTAMENT DE MANACOR-DELEGACIÓ DE PORTO CRISTO

Col.labora amb el Centre mitjançant una bona coordinació amb els serveis socials de Porto Cristo i la mediadora cultural, subvencionant diverses activitats així com també el manteniment de l’edifici.

Participam i formam part de la Comissió TécnicaPER UN BON FUNCIONAMENT....


Aquestes són algunes de les normes del Centre:

* ENTRADES I SORTIDES: Els nins/es han de ser puntuals a l’hora d’entrar. És imprescindible que els pares, mares o altres acompanyants s’abstenguin d’entrar a l’escola en aquest moments. Els/les mestres vos informaran de les vies de comunicació amb ells/elles, a més del dia de visita de pares.

*CONTROL D’ASSISTÈNCIA: Cal comunicar al tutor/a mitjançant una nota escrita i signada pels pares, qualsevol absència o retard dels nins/es.

*INFORMES: en ells vos informarem del rendiment del vostre fill/a. Cal retornar-los a l’escola una vegada signats.

*HIGIENE I VESTUARI: Els alumnes han d’anar a classe correctament vestits i nets. La roba i calçat esportius són obligatoris per a la classe d’Educació Física i Psicomotricitat.

*SALUT: Recomanam que no dugueu els vostres fills/es a classe si estan malalts o tenen polls.